Over de Familie Meinesz

Villa 'De Stins' gebouwd op de plaats waar ooit "Minnemastate" stond.

Klaas Jelles (l866-1945) heeft zijn hele leven in Sloten gewoond. Hij was onderwijzer in Wijckel en werd op latere leeftijd ook een bekende Friese volksdichter.

Tjeerd Meinesz (1812-1852) werkte met zijn vader samen in de ijzer-en houthandel.
In 1844 kocht Tjeerd huis en erf, nu Meerweg 9, naast het buis van zijn vader. In 1852 overleed hij nog geen 40 jaar oud "na een hevigen ziekte van nog geen tien dagen". Zoon Jelle Tjeerds (1836-1899), 16 jaar oud, zette met zijn wilskrachtige moeder de handel voort en vestigde zich in 1880 in Leeuwarden om uiteindelijk de grondlegger te worden van de bekende Harlinger houthandel, zagerij, schaverij en kistenfabriek Meinesz.

Anne Meinesz (1814-1884) was burgemeester van Sloten van 1843 tot 1851 en daarna van Schoterland. Thorbecke gaf tijdens zijn eerste ministerschap aan hoge ambtenaren die naar zijn inzicht niet goed functioneerden. de wenk eervol ontslag aan te vragen. In 1851 namen de grietmannen van Lemsterland, Schoterland, Doniawerstal en Rauwerderbern zelf ontslag als burgemeester, omdat ze zich tegen de afschaffing van het grietmanschap hadden verzet. Zo waren ze de minister een slag voor. Thorbecke liet de Commissaris des Konings, Van Panhuys, weten dat hij niet alleen maar politieke geestverwanten kon en wilde benoemen. Van Panhuys liet hem weten, dat bij toch regelmatig een burgemeester van 'een bepaalde kleur' benoemde. Thorbecke antwoordde hierop met de woorden: 'Het is mij niet duidelijk wat ik voor die bepaaldekleur te verstaan hebbe; het moest dan dit zijn dat de Heeren Meinesz, Van Beyma thoe Kingma en Beucker Andrea (door Thorbecke benoemd als burgemeester van resp. Schoterland, Aengwirden en Leeuwarden) eenigzins ijveriger, dan de vroeger benoemde grietmannen, de tegenwoordige orde van zaken zijn toegedaan. Weet u bekwamere lieden-onder de min ijverigen voor onze nieuwe inrigting?".
Meine de derde zoon van Anne kwam rond 1872, op verzoek van burgemeester Van Swinderen, terug naar Gaasterland om de olieslagerij op de Ymedaem bij Wams van de ondergang te redden. Meine kende de kneepjes van het vak, omdat hij in Heerenveen een soortgelijk bedrijf had. Echter door de heersende crisis in Friesland lukte het niet het hoofd boven water te houden en jhr, Van Swinderen stopte in 1887 de activiteiten er intussen voor zorgend, dat Meine Meinesz directeur van olieslagerij de Volharding in Balk werd. Meine werd als directeur opgevolgd door zijn jongste zoon Simon die met zijn gezin in Villa Perseveranza
(Volharding) te Wijckel, nu Wiketerdijk 6 Balk, woonde.

Tot slot nog een "koartdicht" van Sjoerd Meinesz,
'k Leau det dyjinge 'rn sels lt measte lest oandocht
Dy bûrmans 10k en eigen leed Troch in forgreatglês sjocht.
(Ik geloof dat degene die zich Berokkent bet meeste verdriet, Buurmans geluk en eigen leed Door een vergrootglas ziet.)
Aafke F. Meinesz De Stins, Harich


Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3